Reklama

Reklama: forma płatnej komunikacji zlecona przez wyraźnie rozpoznawalny podmiot w celu rozpowszechniania za pośrednictwem mediów jego własnej oferty pomysłów i produktów oraz wpływania na wybory docelowej publiczności dotyczące danego dobra konsumpcyjnego lub modelu zachowania.

Termin reklama (wywodzący się od czasownika reklamować, czyli ostrzegać, podawać do wiadomości), odnosi się zazwyczaj do reklamy tabelarycznej, która może być planowana w środkach masowego przekazu, takich jak telewizja, radio, prasa, reklama zewnętrzna i Internet. W zdecydowanej większości przypadków reklama ma cel gospodarczy (reklama komercyjna), ale może być również ukierunkowana na osiągnięcie celów pożytku publicznego (reklama niekomercyjna). Kiedy słowo reklama jest używane w bardziej ogólnym znaczeniu, tj. w celu wskazania publicznej wiedzy o rzeczy, osobie lub wyróżniającej się właściwości, używa się terminu publicity. W przeciwieństwie do reklamy wizualnej, publicity nie stanowi na ogół płatnej formy komunikacji: pomyślmy na przykład o artykułach redakcyjnych i sprawozdaniach lub cytatach w programach telewizyjnych.

W szczególności reklama cyfrowa dzieli się, w zależności od rodzajów stron internetowych, które mogą być planowane, na reklamę typu display, która obejmuje różne formy reklamy typu display (na portalach, stronach informacyjnych lub redakcyjnych, stronach wertykalnych, portalach społecznościowych i blogach, stronach sklepów internetowych) oraz reklamę typu search, która obejmuje reklamę w wyszukiwarkach. Do najczęściej stosowanych form reklamy cyfrowej należą również e-mail marketing i marketing afiliacyjny. Więcej szczegółów na temat marketingu cyfrowego.

W zależności od celów akcji reklamowej, reklama komercyjna może być podzielona na reklamę korporacyjną i reklamę produktu. Reklama instytucjonalna jest wykorzystywana do promowania pracy organizacji publicznych i prywatnych, ludzi, wzorców zachowań lub konsumpcji, idei i kwestii politycznych związanych z organizacjami itp. Jeśli jest wykorzystywana do promowania stanowiska organizacji w kwestii publicznej, jest bardziej prawidłowo nazywana reklamą wspierającą. Ostatecznym celem reklamy korporacyjnej jest, w skrócie, kreowanie tożsamości firmy (corporate identity) oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia interesariuszy. Reklama produktu, z drugiej strony, służy do stymulowania popytu na kategorię produktów (reklama pionierska lub informacyjna) lub na konkretny produkt lub markę (reklama konkurencyjna). Reklama pionierska służy do informowania opinii publicznej o istnieniu nowego produktu, a w szczególności do uświadamiania potencjalnym nabywcom jego cech, zastosowań i zalet; ma ona zatem na celu stworzenie popytu na wczesnym etapie cyklu życia produktu. Reklama porównawcza służy do przekonania opinii publicznej do wyboru konkretnej marki nad konkurentem; jej celem jest napędzanie selektywnego popytu w przypadku silnej konkurencji na rynku. Reklama porównawcza z kolei może przybierać kilka form, z których główne to reklama przypominająca i reklama wzmacniająca. Reklama przypominająca przypomina klientom, że dana marka jest nadal na rynku i nadal oferuje pewne cechy, zastosowania i zalety, natomiast reklama wzmacniająca utwierdza klientów w przekonaniu, że wybrali właściwą markę i podpowiada, jak czerpać z niej maksymalną satysfakcję.