Account

Account: jest to budżet powierzony agencji reklamowej na realizację kampanii komunikacyjnej, a co za tym idzie, profesjonalna postać lub dział w agencji odpowiedzialny za zarządzanie budżetem, relacje z klientami i koordynację procesu realizacji kampanii reklamowej.

Dział accountów skupia osoby odpowiedzialne za kontakty z klientami, dbające o ich strategię komunikacji oraz koordynujące pracę specjalistycznych działów agencji od fazy koncepcyjnej kampanii reklamowej aż po jej produkcję. Praca zespołu accountów nie kończy się jednak na produkcji, ale jest kontynuowana poprzez zarządzanie na różnych poziomach mediów oraz relacje z ośrodkami medialnymi czy agencjami reklamowymi. Tam, gdzie w agencji nie ma dedykowanego działu New Business, dział accountów jest również odpowiedzialny za kierowanie strategią pozyskiwania nowych klientów, co zazwyczaj odbywa się na podstawie pitchingów reklamowych.

W zależności od zdobytego doświadczenia oraz powierzonych obowiązków i zasobów, account manager może nosić różne tytuły: asystenta, kierownika, przełożonego, dyrektora.

Narzędzia account managera

1) Krótki opis. Dział accountów ma za zadanie sporządzić brief dla działu kreatywnego, który zawiera wskazówki dotyczące celów komunikacji w zakresie celu, do którego ma dotrzeć reklama, tonu komunikacji, specyficznej jakości lub wydajności produktu lub marki, która ma być podkreślona poprzez reklamę.

Stanowi ona zestaw odniesień, na podstawie których należy opracować strategię egzemplarza, który będzie wykorzystywany do komunikowania rynkowi wyróżniających cech i korzyści deklarowanych przez produkt: korzyści, wgląd, uzasadnienie, dowody potwierdzające, ton głosu i inne elementy przydatne do określenia strategii kreatywnej kampanii, która zostanie zaproponowana klientowi (np. analiza grupy docelowej lub pozycjonowania marki, badania rynku itp.), w tym te, które mogą wpłynąć na postrzeganie produktu przez konsumenta, takie jak np. tożsamość lub osobowość marki.

2) Postęp. Cotygodniowe spotkanie mające na celu rozdzielenie nowych prac pomiędzy zespoły kreatywne oraz sprawdzenie stanu zaawansowania projektów w toku, zgodnie z wymaganymi lub ustalonymi wcześniej harmonogramami. W rozszerzeniu oznacza to również dokument, który zawiera listę prac w toku oraz etapy zaawansowania.

3) Sprawozdanie z zebrania. Dokument podsumowujący treść spotkania pomiędzy agencją a klientem. Zwykle jest on sporządzany przez księgowego i przekazywany wszystkim uczestnikom spotkania jako pisemne przypomnienie o podjętych wzajemnych zobowiązaniach i wynikających z nich decyzjach operacyjnych, z wyraźnymi wskazówkami co do czasu i sposobu ich realizacji.

4) Dokument strategiczny. Dokument przygotowany przez accounta lub strategic plannera w celu przedstawienia klientowi projektu, który agencja zamierza opracować. Zawiera on zazwyczaj kluczowe z kreatywnego punktu widzenia elementy strategii reklamowej: elementy briefu, cele komunikacyjne, strategię copy, creative rational oraz propozycje kreatywne.